title

Thông báo địa điểm niêm yết danh sách cử tri hộ thường trú
Địa điểm niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2021
Thứ sáu, 18/09/2020, 09:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng lượt xem: 37