KHU PHỐ 1 (18/06/2020)
Khu phố 1: Có 10 Tổ dân phố - Diện tích: 35.8 ha - Quy mô dân số: 3.013 hộ, có 9.124 nhân khẩu. Căn cứ các chỉ tiêu từ đầu năm do Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường giao. Kết quả trong năm 2019, khu phố thực hiện thu các nguồn pháp lệnh và vận động trong nhân dân, cụ thể: - Quỹ phòng chống thiên tai:     27.135.000 đ (Quỹ pháp lệnh) - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:          15.765.000 đ - Quỹ Xoá đói giảm nghèo:       11.120.000 đ - Quỹ Vì người nghèo:              25.350.000 đ - Quỹ Vì biển đảo quê hương: 10.770.000 đ 
KHU PHỐ 3 (18/06/2020)
Khu phố 3: Có 15 Tổ dân phố - Diện tích: 42.7 ha - Quy mô dân số: 3.313 hộ, có 11.024 nhân khẩu. Căn cứ các chỉ tiêu từ đầu năm do Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường giao. Kết quả trong năm 2019, khu phố thực hiện thu các nguồn pháp lệnh và vận động trong nhân dân, cụ thể: - Quỹ phòng chống thiên tai:     26.630.000 đ (Quỹ pháp lệnh) - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:            9.640.000 đ - Quỹ Xoá đói giảm nghèo:         8.870.000 đ - Quỹ Vì người nghèo:              26.180.000 đ - Quỹ Vì biển đảo quê hương:  13.285.000 đ
KHU PHỐ 4 (18/06/2020)
Khu phố 4: Có 8 Tổ dân phố - Diện tích: 13 ha - Quy mô dân số: 888 hộ, có 3.049 nhân khẩu. Căn cứ các chỉ tiêu từ đầu năm do Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường giao. Kết quả trong năm 2019, khu phố thực hiện thu các nguồn pháp lệnh và vận động trong nhân dân, cụ thể: - Quỹ phòng chống thiên tai:   8.104.000 đ (Quỹ pháp lệnh) - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:        1.476.000đ - Quỹ Xoá đói giảm nghèo:     3.000.000 đ - Quỹ Vì người nghèo:          25.000.000 đ - Quỹ Vì biển đảo quê hương: 5.000.000 đ
KHU PHỐ 5 (18/06/2020)
Khu phố 5: có 7 Tổ dân phố - Diện tích: 16.7  ha - Quy mô dân số: 2.215 hộ, có 6.578 nhân khẩu. Căn cứ các chỉ tiêu từ đầu năm do Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường giao. Kết quả trong năm 2019, khu phố thực hiện thu các nguồn pháp lệnh và vận động trong nhân dân, cụ thể: - Quỹ phòng chống thiên tai:    20.415.000 đ (Quỹ pháp lệnh) - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:           9.665.000 đ - Quỹ Xoá đói giảm nghèo:        7.760.000 đ - Quỹ Vì người nghèo:             20.290.000 đ - Quỹ Vì biển đảo quê hương: 10.300.000 đ 
KHU PHỐ 2 (18/06/2020)
Khu phố 2: Có 13 Tổ dân phố - Diện tích: 36.4 ha - Quy mô dân số: 2.509 hộ, 7.240 dân. Căn cứ các chỉ tiêu từ đầu năm do Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường giao. Kết quả trong năm 2019, khu phố thực hiện thu các nguồn pháp lệnh và vận động trong nhân dân, cụ thể: - Quỹ phòng chống thiên tai:    17.000.000 đ (Quỹ pháp lệnh) - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:           8.000.000 đ - Quỹ Xoá đói giảm nghèo:        3.000.000 đ - Quỹ Vì người nghèo:             25.000.000 đ - Quỹ Vì biển đảo quê hương: 10.000.000 đ.