ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

Địa chỉ: Số 185 Đình Phong Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Phú Nhơn B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3897 3525

Email: tangnhonphub.q9@tphcm.gov.vn